C++ 实例 - 求两数最小公倍数

C++ 实例 C++ 实例

用户输入两个数,其这两个数的最小公倍数。

实例

#include <iostream> using namespace std; int main() { int n1, n2, max; cout << "输入两个数: "; cin >> n1 >> n2; // 获取最大的数 max = (n1 > n2) ? n1 : n2; do { if (max % n1 == 0 && max % n2 == 0) { cout << "LCM = " << max; break; } else ++max; } while (true); return 0; }

以上程序执行输出结果为:

输入两个数: 12
18
LCM = 36

实例

#include <iostream> using namespace std; int main() { int n1, n2, hcf, temp, lcm; cout << "输入两个数: "; cin >> n1 >> n2; hcf = n1; temp = n2; while(hcf != temp) { if(hcf > temp) hcf -= temp; else temp -= hcf; } lcm = (n1 * n2) / hcf; cout << "LCM = " << lcm; return 0; }

以上程序执行输出结果为:

输入两个整数: 78
52
HCF = 156

C++ 实例 C++ 实例