C++ 指针数组

C++ 指针 C++ 指针

在我们讲解指针数组的概念之前,先让我们来看一个实例,它用到了一个由 3 个整数组成的数组:

实例

#include <iostream> using namespace std; const int MAX = 3; int main () { int var[MAX] = {10, 100, 200}; for (int i = 0; i < MAX; i++) { cout << "Value of var[" << i << "] = "; cout << var[i] << endl; } return 0; }

当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:

Value of var[0] = 10
Value of var[1] = 100
Value of var[2] = 200

可能有一种情况,我们想要让数组存储指向 int 或 char 或其他数据类型的指针。下面是一个指向整数的指针数组的声明:

int *ptr[MAX];

在这里,把 ptr 声明为一个数组,由 MAX 个整数指针组成。因此,ptr 中的每个元素,都是一个指向 int 值的指针。下面的实例用到了三个整数,它们将存储在一个指针数组中,如下所示:

实例

#include <iostream> using namespace std; const int MAX = 3; int main () { int var[MAX] = {10, 100, 200}; int *ptr[MAX]; for (int i = 0; i < MAX; i++) { ptr[i] = &var[i]; // 赋值为整数的地址 } for (int i = 0; i < MAX; i++) { cout << "Value of var[" << i << "] = "; cout << *ptr[i] << endl; } return 0; }

当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:

Value of var[0] = 10
Value of var[1] = 100
Value of var[2] = 200

您也可以用一个指向字符的指针数组来存储一个字符串列表,如下:

实例

#include <iostream> using namespace std; const int MAX = 4; int main () { const char *names[MAX] = { "Zara Ali", "Hina Ali", "Nuha Ali", "Sara Ali", }; for (int i = 0; i < MAX; i++) { cout << "Value of names[" << i << "] = "; cout << names[i] << endl; } return 0; }

当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:

Value of names[0] = Zara Ali
Value of names[1] = Hina Ali
Value of names[2] = Nuha Ali
Value of names[3] = Sara Ali

C++ 指针 C++ 指针