Redis Ping 命令

Redis 连接

Redis Ping 命令使用客户端向 Redis 服务器发送一个 PING ,如果服务器运作正常的话,会返回一个 PONG 。

通常用于测试与服务器的连接是否仍然生效,或者用于测量延迟值。

语法

redis Ping 命令基本语法如下:

redis 127.0.0.1:6379> PING 

可用版本

>= 1.0.0

返回值

如果连接正常就返回一个 PONG ,否则返回一个连接错误。

实例

# 客户端和服务器连接正常

redis 127.0.0.1:6379> PING
PONG

# 客户端和服务器连接不正常(网络不正常或服务器未能正常运行)

redis 127.0.0.1:6379> PING
Could not connect to Redis at 127.0.0.1:6379: Connection refused

Redis 连接