Linux MAKEDEV命令

Linux 命令大全 Linux 命令大全

Linux MAKEDEV命令用于新增 /dev/ 下的装置档案,多数分区已经将所有的档案都产生,故一般而言不太会需要用到这个命令。

语法

MAKEDEV -V
MAKEDEV [ -n ] [ -v ] update
MAKEDEV [ -n ] [ -v ] [ -d ] device ...

Linux 命令大全 Linux 命令大全