Go 语言指针数组

Go 指针Go 指针

在我们了解指针数组前,先看个实例,定义了长度为 3 的整型数组:

实例

package main

import "fmt"

const MAX int = 3

func main() {

   a := []int{10,100,200}
   var i int

   for i = 0; i < MAX; i++ {
      fmt.Printf("a[%d] = %d\n", i, a[i] )
   }
}

以上代码执行输出结果为:

a[0] = 10
a[1] = 100
a[2] = 200

有一种情况,我们可能需要保存数组,这样我们就需要使用到指针。

以下声明了整型指针数组:

var ptr [MAX]*int;

ptr 为整型指针数组。因此每个元素都指向了一个值。以下实例的三个整数将存储在指针数组中:

实例

package main

import "fmt"

const MAX int = 3

func main() {
   a := []int{10,100,200}
   var i int
   var ptr [MAX]*int;

   for  i = 0; i < MAX; i++ {
      ptr[i] = &a[i] /* 整数地址赋值给指针数组 */
   }

   for  i = 0; i < MAX; i++ {
      fmt.Printf("a[%d] = %d\n", i,*ptr[i] )
   }
}

以上代码执行输出结果为:

a[0] = 10
a[1] = 100
a[2] = 200

Go 指针Go 指针