ASP.NET Calendar ShowTitle 属性


Calendar 控件 Calendar 控件

定义和用法

ShowTitle 属性用于规定是否显示日历中的标题。

默认情况下该属性被设置为 TRUE,即显示日历中的标题。如需移除标题,则该属性必须设置为 FALSE。

注意:隐藏标题部分还会隐藏下个月和上个月链接以及月份名称。

语法

<asp:Calendar ShowTitle="TRUE|FALSE" runat="server" />


实例

下面的实例把 ShowTitle 设置为 FALSE:

<form runat="server">
<asp:Calendar id="cal1" runat="server"
ShowTitle="FALSE" />
</form>

演示实例 »

Calendar 控件 Calendar 控件