ASP.NET Calendar PrevMonthText 属性


Calendar 控件 Calendar 控件

定义和用法

PrevMonthText 属性用于规定在日历中上一月的链接所显示的文本。

语法

<asp:Calendar PrevMonthText="string" runat="server" />

属性 描述
string 规定在日历中上一月的链接所显示的文本。默认值是 "<"。


实例

下面的实例显示了 PrevMonthText 被设置为 "Prev" 的日历:

<form runat="server">
<asp:Calendar id="cal1" runat="server" PrevMonthText="Prev" />
</form>

演示实例 »

Calendar 控件 Calendar 控件