PHP 多维数组


多维数组是包含一个或多个数组的数组。

在多维数组中,主数组中的每一个元素也可以是一个数组,子数组中的每一个元素也可以是一个数组。

一个数组中的值可以是另一个数组,另一个数组的值也可以是一个数组,依照这种方式,我们可以创建二维或者三维数组。

二维数组语法格式:

array (
  array (elements...),
  array (elements...),
  ...
)

以上数组的元素会自动分配键值,从 0 开始:

实例

<?php // 二维数组: $cars = array ( array("Volvo",100,96), array("BMW",60,59), array("Toyota",110,100) ); ?>

运行实例 »

以下实例,我们创建了指定键(关联数组)的二维数组:

实例

<?php
$sites 
= array
(
    
"runoob"=>array
    (
        
"菜鸟教程",
        
"http://www.runoob.com"
    
),
    
"google"=>array
    (
        
"Google 搜索",
        
"http://www.google.com"
    
),
    
"taobao"=>array
    (
        
"淘宝",
        
"http://www.taobao.com"
    
)
);
print(
"<pre>"); // 格式化输出数组
print_r($sites);
print(
"</pre>");
?>

上面的数组将输出如下:

让我们试着显示上面数组中的某个值:

echo $sites['runoob'][0] . '地址为:' . $sites['runoob'][1];

上面的代码将输出:


三维数组

三维数组是在二维数组的基础上再嵌套一层数组,格式如下:

array (
  array (
    array (elements...),
    array (elements...),
    ...
  ),
  array (
    array (elements...),
    array (elements...),
    ...
  ),
  ...
)

实例

<?php
// 创建三维数组
$myarray = array(
    array(
        array(1, 2),
        array(3, 4),
    ),
    array(
        array(5, 6),
        array(7, 8),
    ),
);
     
// 输出数组信息
print_r($myarray);
?>

上面的数组将输出如下:

Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [0] => 1
          [1] => 2
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 3
          [1] => 4
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [0] => 5
          [1] => 6
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 7
          [1] => 8
        )

    )

)