CSS 网格容器

尝试一下 »


网格容器

要使 HTML 元素变成一个网格容器,可以将 display 属性设置为 gridinline-grid

网格容器内放置着由列和行内组成的网格元素。

grid-template-columns 属性

grid-template-columns 属性定义了网格布局中的列的数量,它也可以设置每个列的宽度。

属性值是一个以空格分隔的列表,其中每个值定义相对应列的宽度。

如果您希望网格布局包含 4 列,则需要设置 4 列的宽度,如果所有列的宽度都是一样的,可以设置为 auto

以下实例设置了 4 列的网格布局:

实例

.grid-container { display: grid; grid-template-columns: auto auto auto auto; }

尝试一下 »

注意:如果您在 4 列网格中有 4 个以上的网格元素,网格布局会生成新的一行放置该元素。

grid-template-columns 属性也可用于指定列的宽度。

实例

.grid-container { display: grid; grid-template-columns: 80px 200px auto 40px; }

尝试一下 »

grid-template-rows 属性

grid-template-rows 属性设置每一行的高度。

属性值是一个以空格分隔的列表,其中每个值定义相对应行的高度:

实例

.grid-container { display: grid; grid-template-rows: 80px 200px; }

尝试一下 »

justify-content 属性

justify-content 属性用于对齐容器内的网格,设置如何分配顺着弹性容器主轴(或者网格行轴) 的元素之间及其周围的空间。

注意:网格的总宽度必须小于容器的宽度才能使 justify-content 属性生效。

justify-content 详细内容参考:CSS justify-content 属性

实例

.grid-container { display: grid; justify-content: space-evenly; }

尝试一下 »

实例

.grid-container { display: grid; justify-content: space-around; }

尝试一下 »

实例

.grid-container { display: grid; justify-content: space-between; }

尝试一下 »

实例

.grid-container { display: grid; justify-content: center; }

尝试一下 »

实例

.grid-container { display: grid; justify-content: start; }

尝试一下 »

实例

.grid-container { display: grid; justify-content: end; }

尝试一下 »

align-content 属性

align-content 属性用于设置垂直方向上的网格元素在容器中的对齐方式。

注意:网格元素的总高度必须小于容器的高度才能使 align-content 属性生效。

实例

.grid-container { display: grid; height: 400px; align-content: center; }

尝试一下 »

实例

.grid-container { display: grid; height: 400px; align-content: space-evenly; }

尝试一下 »

实例

.grid-container { display: grid; height: 400px; align-content: space-around; }

尝试一下 »

实例

.grid-container { display: grid; height: 400px; align-content: space-between; }

尝试一下 »

实例

.grid-container { display: grid; height: 400px; align-content: start; }

尝试一下 »

实例

.grid-container { display: grid; height: 400px; align-content: end; }

尝试一下 »