Chart.js 安装

我们可以从 npm、GitHub 或使用 Chart.js CDN 获取最新版本的 Chart.js。

NPM

NPM 地址:https://www.npmjs.com/package/chart.js

NPM 安装:

npm install chart.js

CDN

Chart.js CDN 地址,3.9.1 版本:

本系列会采用国内的 CDN 地址来测试,如下实例:

实例

<script src="https://cdn.staticfile.net/Chart.js/3.9.1/chart.js"></script>
<script>
    const myChart = new Chart(ctx, {...});
</script>

GitHub

GitHub 地址:https://github.com/chartjs/Chart.js