HTML5 实体名称(字母 - N)


并非下表中的所有实体都能在所有的浏览器中正确地显示。

目前,IE 11 是唯一一个能正确显示所有 HTML5 实体的浏览器。

字符 实体名称 十六进制
nabla02207
ŃNacute00143
ńnacute00144
∠⃒nang02220 + 020D2
nap02249
⩰̸napE02A70 + 00338
≋̸napid0224B + 00338
ʼnnapos00149
napprox02249
natur0266E
natural0266E
naturals02115
 nbsp000A0
≎̸nbump0224E + 00338
≏̸nbumpe0224F + 00338
ncap02A43
ŇNcaron00147
ňncaron00148
ŅNcedil00145
ņncedil00146
ncong02247
⩭̸ncongdot02A6D + 00338
ncup02A42
НNcy0041D
нncy0043D
ndash02013
ne02260
nearhk02924
neArr021D7
nearr02197
nearrow02197
≐̸nedot02250 + 00338
nequiv02262
nesear02928
≂̸nesim02242 + 00338
NestedGreaterGreater0226B
NestedLessLess0226A
NewLine0000A
nexist02204
nexists02204
𝔑Nfr1D511
𝔫nfr1D52B
≧̸ngE02267 + 00338
nge02271
ngeq02271
≧̸ngeqq02267 + 00338
⩾̸ngeqslant02A7E + 00338
⩾̸nges02A7E + 00338
⋙̸nGg022D9 + 00338
ngsim02275
≫⃒nGt0226B + 020D2
ngt0226F
ngtr0226F
≫̸nGtv0226B + 00338
nhArr021CE
nharr021AE
nhpar02AF2
ni0220B
nis022FC
nisd022FA
niv0220B
ЊNJcy0040A
њnjcy0045A
nlArr021CD
nlarr0219A
nldr02025
≦̸nlE02266 + 00338
nle02270
nLeftarrow021CD
nleftarrow0219A
nLeftrightarrow021CE
nleftrightarrow021AE
nleq02270
≦̸nleqq02266 + 00338
⩽̸nleqslant02A7D + 00338
⩽̸nles02A7D + 00338
nless0226E
⋘̸nLl022D8 + 00338
nlsim02274
≪⃒nLt0226A + 020D2
nlt0226E
nltri022EA
nltrie022EC
≪̸nLtv0226A + 00338
nmid02224
NoBreak02060
 NonBreakingSpace000A0
Nopf02115
𝕟nopf1D55F
Not02AEC
¬not000AC
NotCongruent02262
NotCupCap0226D
NotDoubleVerticalBar02226
NotElement02209
NotEqual02260
≂̸NotEqualTilde02242 + 00338
NotExists02204
NotGreater0226F
NotGreaterEqual02271
≧̸NotGreaterFullEqual02267 + 00338
≫̸NotGreaterGreater0226B + 00338
NotGreaterLess02279
⩾̸NotGreaterSlantEqual02A7E + 00338
NotGreaterTilde02275
≎̸NotHumpDownHump0224E + 00338
≏̸NotHumpEqual0224F + 00338
notin02209
⋵̸notindot022F5 + 00338
⋹̸notinE022F9 + 00338
notinva02209
notinvb022F7
notinvc022F6
NotLeftTriangle022EA
⧏̸NotLeftTriangleBar029CF + 00338
NotLeftTriangleEqual022EC
NotLess0226E
NotLessEqual02270
NotLessGreater02278
≪̸NotLessLess0226A + 00338
⩽̸NotLessSlantEqual02A7D + 00338
NotLessTilde02274
⪢̸NotNestedGreaterGreater02AA2 + 00338
⪡̸NotNestedLessLess02AA1 + 00338
notni0220C
notniva0220C
notnivb022FE
notnivc022FD
NotPrecedes02280
⪯̸NotPrecedesEqual02AAF + 00338
NotPrecedesSlantEqual022E0
NotReverseElement0220C
NotRightTriangle022EB
⧐̸NotRightTriangleBar029D0 + 00338
NotRightTriangleEqual022ED
⊏̸NotSquareSubset0228F + 00338
NotSquareSubsetEqual022E2
⊐̸NotSquareSuperset02290 + 00338
NotSquareSupersetEqual022E3
⊂⃒NotSubset02282 + 020D2
NotSubsetEqual02288
NotSucceeds02281
⪰̸NotSucceedsEqual02AB0 + 00338
NotSucceedsSlantEqual022E1
≿̸NotSucceedsTilde0227F + 00338
⊃⃒NotSuperset02283 + 020D2
NotSupersetEqual02289
NotTilde02241
NotTildeEqual02244
NotTildeFullEqual02247
NotTildeTilde02249
NotVerticalBar02224
npar02226
nparallel02226
⫽⃥nparsl02AFD + 020E5
∂̸npart02202 + 00338
npolint02A14
npr02280
nprcue022E0
⪯̸npre02AAF + 00338
nprec02280
⪯̸npreceq02AAF + 00338
nrArr021CF
nrarr0219B
⤳̸nrarrc02933 + 00338
↝̸nrarrw0219D + 00338
nRightarrow021CF
nrightarrow0219B
nrtri022EB
nrtrie022ED
nsc02281
nsccue022E1
⪰̸nsce02AB0 + 00338
𝒩Nscr1D4A9
𝓃nscr1D4C3
nshortmid02224
nshortparallel02226
nsim02241
nsime02244
nsimeq02244
nsmid02224
nspar02226
nsqsube022E2
nsqsupe022E3
nsub02284
⫅̸nsubE02AC5 + 00338
nsube02288
⊂⃒nsubset02282 + 020D2
nsubseteq02288
⫅̸nsubseteqq02AC5 + 00338
nsucc02281
⪰̸nsucceq02AB0 + 00338
nsup02285
⫆̸nsupE02AC6 + 00338
nsupe02289
⊃⃒nsupset02283 + 020D2
nsupseteq02289
⫆̸nsupseteqq02AC6 + 00338
ntgl02279
ÑNtilde000D1
ñntilde000F1
ntlg02278
ntriangleleft022EA
ntrianglelefteq022EC
ntriangleright022EB
ntrianglerighteq022ED
ΝNu0039D
νnu003BD
#num00023
numero02116
numsp02007
≍⃒nvap0224D + 020D2
nVDash022AF
nVdash022AE
nvDash022AD
nvdash022AC
≥⃒nvge02265 + 020D2
>⃒nvgt0003E + 020D2
nvHarr02904
nvinfin029DE
nvlArr02902
≤⃒nvle02264 + 020D2
<⃒nvlt0003C + 020D2
⊴⃒nvltrie022B4 + 020D2
nvrArr02903
⊵⃒nvrtrie022B5 + 020D2
∼⃒nvsim0223C + 020D2
nwarhk02923
nwArr021D6
nwarr02196
nwarrow02196
nwnear02927