Bootstrap4 进度条

进度条可以显示用户任务的完成过程。

创建一个基本的进度条的步骤如下:

  • 添加一个带有 .progress 类的 <div>。
  • 接着,在上面的 <div> 内,添加一个带有 class .progress-bar 的空的 <div>。
  • 添加一个带有百分比表示的宽度的 style 属性,例如 style="width:70%" 表示进度条在 70% 的位置。

实例

<div class="progress"> <div class="progress-bar" style="width:70%"></div> </div>

尝试一下 »

进度条高度

进度条高度默认为 16px。我们可以使用 CSS 的 height 属性来修改他:

实例

<div class="progress" style="height:20px;"> <div class="progress-bar" style="width:40%;"></div> </div>

尝试一下 »

进度条标签

可以在进度条内添加文本,如进度的百分比:

实例

<div class="progress"> <div class="progress-bar" style="width:70%">70%</div> </div>

尝试一下 »

不同颜色的进度条

默认情况下进度条为蓝色,Bootstrap4 还提供了以下颜色的进度条:

实例

<div class="progress"> <div class="progress-bar bg-success" style="width:40%"></div> </div> <div class="progress"> <div class="progress-bar bg-info" style="width:50%"></div> </div> <div class="progress"> <div class="progress-bar bg-warning" style="width:60%"></div> </div> <div class="progress"> <div class="progress-bar bg-danger" style="width:70%"></div> </div>

尝试一下 »

条纹的进度条

可以使用 .progress-bar-striped 类来设置条纹进度条:

实例

<div class="progress"> <div class="progress-bar progress-bar-striped" style="width:40%"></div> </div>

尝试一下 »

动画进度条

使用 .progress-bar-animated 类可以为进度条添加动画:

实例

<div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated" style="width: 40%"></div>

尝试一下 »

混合色彩进度条

进度条可以设置多种颜色:

实例

<div class="progress"> <div class="progress-bar bg-success" style="width:40%"> Free Space </div> <div class="progress-bar bg-warning" style="width:10%"> Warning </div> <div class="progress-bar bg-danger" style="width:20%"> Danger </div> </div>

尝试一下 »