XSL-FO single-page-master-reference 对象

XSL-FO 参考手册 XSL-FO 参考手册

定义和用法

<fo:single-page-master-reference> 对象为用在页面序列的给定点中的具体的 page-master 保留一个参数。

注意:<fo:page-sequence-master> 对象是 <fo:single-page-master-reference> 对象的父类。


语法

<fo:single-page-master-reference>
<!--
Contents:EMPTY
-->
</fo:single-page-master-reference>

属性

属性
master-reference


XSL-FO 参考手册 XSL-FO 参考手册