Python time time()方法


描述

Python time time() 返回当前时间的时间戳(1970纪元后经过的浮点秒数)。

语法

time()方法语法:

time.time()

参数

  • NA。

返回值

返回当前时间的时间戳(1970纪元后经过的浮点秒数)。

实例

以下实例展示了 time() 函数的使用方法:

#!/usr/bin/python
import time

print "time.time(): %f " %  time.time()
print time.localtime( time.time() )
print time.asctime( time.localtime(time.time()) )

以上实例输出结果为:

time.time(): 1234892919.655932
(2009, 2, 17, 10, 48, 39, 1, 48, 0)
Tue Feb 17 10:48:39 2009