aYanOk

看书的时候会有一个“字面量”的概念,初学不是很好理解。

字面量(literal)用于表达源代码中一个固定值的表示法(notation),整数、浮点数以及字符串等等都是字面量。

示例:

var a=1;  // a 是变量,1 是字面量

又如:

var stooge = {  // stooge 是一个对象
  "frist-name" = "Julie",  // 等号左为属性名,右侧为属性值
  last_name = "beck"  // 属性名如果是合法的标识符,可省略引号

};  // "frist-name", last_name, "Julie", "beck" 都是对象字面量

总之,字面量就是没有用标识符封装起来的量,是“值”的原始状态。

与常量的区别如下:

// C/C++:

const int A = 1;  // A 是常量,1 是字面量
A++;  // error,常量值不能改变