C 求三个数中的最大值

原文: C 函数

   kevintcl

上面的是求两个数的最大值,我的是求三个数的最大值:

#include <stdio.h> 

int DoMax(int a, int b, int c){
    int max=a;
    if(b>max){
        max=b;
        if(c>max){
            max=c;
        }
    } else {
        if(c>max){
            max=c;
        }
    }
    return max;
}

int main(){
    int x, y, z, maxOne;
    printf("请输入三个数字(空格分隔):");
    scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
    maxOne=DoMax(x, y, z);
    printf("\n");
    printf("最大数为:%d; \n",maxOne);
    return 0;
}

更多解析

  刘一米

上面那个3个数最大值的太复杂,我这个好理解些:

#include <stdio.h>

int main()
{
  int a,b,c,max;
  printf("请输入三个数字(空格分隔):");
  scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
  if(a==b==c) 
   max=a;
  else if((a>b)&&(a>c))
   max=a;
  else if((b>a)&&(b>c))
   max=b;
  else if((c>a)&&(c>a))
   max=c;
  printf("max=%d",max);
  return 0;
}

忘记密码?

如何获取邀请码?

关闭