jQuery :input 选择器

jQuery 选择器 jQuery 选择器

实例

选取所有 input 元素:

$(":input")

尝试一下 »

定义和用法

:input 选择器选取表单元素。

该选择器同样适用于 button 元素。


语法

$(":input")


jQuery 选择器 jQuery 选择器