ASP.NET Calendar ShowGridLines 属性


Calendar 控件 Calendar 控件

定义和用法

ShowGridLines 属性用于规定是否用网格线分隔日历中的日期。

默认情况下该属性被设置为 FALSE,即不显示网格线。如需显示网格线,则该属性必须设置为 TRUE。

语法

<asp:Calendar ShowGridLines="TRUE|FALSE" runat="server" />


实例

下面的实例把 ShowGridLines 设置为 TRUE:

<form runat="server">
<asp:Calendar id="cal1" runat="server"
ShowGridLines="TRUE" />
</form>

演示实例 »

Calendar 控件 Calendar 控件